Tablica ogłoszeń Zobacz

PETYCJE

PETYCJE

Petycje są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy. W ramach petycji obywatele indywidualnie lub zbiorowo mogą zgłaszać żądania lub propozycje odnoszące się do wszelkich spraw związanych z życiem publicznym.

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.
 

Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z dnia 5 września 2014r.) określają zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.

Prawidłowo złożona petycja powinna zawierać:

  • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję,
  • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów,
  • adresata petycji,
  • wskazanie przedmiotu petycji.

Petycja musi być podpisana:

  • składaną listownie podpisuje podmiot ją wnoszący, a jeżeli nie jest to osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów, podpis składa osoba je reprezentująca,
  • składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Bez odpowiedzi pozostanie również korespondencja ponawiana w sprawach, które już zostały rozpatrzone, o ile nadawca nie przedstawi nowych faktów lub okoliczności (sprawy rozpatrywane w trybie art. 239 § 1 Kpa).

 

Przy przygotowywaniu petycji możecie Państwo skorzystać z niniejszego formularza:

*       Formularz petycji

 

Petycję adresowaną do Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Łodzi (z dopiskiem "Petycja") można złożyć:

Osobiście:
W sekretariacie  Inspektoratu Transportu Drogowego

poniedziałek, środa, czwartek, piątek
7:00 - 15:00
wtorek
8:00 - 16:00

Pocztą:
na adres Inspektoratu

Drogą elektroniczną:
e-mail: sekretariat@witd.lodz.pl
elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /WITD_Lodz/skrytka

Informację wprowadził(a): R K (2015-10-13)
Informację zmodyfikował(a): (2016-11-15)