Tablica ogłoszeń Zobacz

Certyfikat potwierdzający spełnienie przez pojazd silnikowy lub przyczepę odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 późniejszymi zmianami),
 • Dyrektywa 96/96/WE zmieniona Dyrektywą 1999/52/WE, dla celów Rezolucji CEMT/CM (2005)9/FINAL,
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 6 sierpnia 2013 roku w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. poz. 916),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury I Rozwoju z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1711),
   

Wymagane wnioski

 • wniosek o wydanie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd lub przyczepę/naczepę odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu ( link do formularza (80 KB)),
 • wniosek o wznowienie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd lub przyczepę/naczepę odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu ( link do formularza (68.5 KB)),
 • wniosek o zmianę certyfikatu potwierdzającego spełnienie przez pojazd lub przyczepę/naczepę odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu ( link do formularza (69 KB)),
 • wniosek o wydanie wtórnika certyfikatu potwierdzającego spełnienie przez pojazd lub przyczepę/naczepę odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu ( link do formularza (68 KB)).
   

Wymagane dokumenty

Wniosek o WYDANIE certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd lub przyczepę/naczepę odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu

POJAZD (naczepa/przyczepa) nie starszy niż rok:

 • druk: wykaz taboru ( link do formularza (121.5 KB)),
 • kserokopia dowodu rejestracyjnego,
 • pisemne oświadczenie właściciela lub użytkownika pojazdu potwierdzające wyposażenie pojazdu w zalegalizowany przyrząd kontrolny (tachograf) ( link do formularza (29 KB)),
 • certyfikat EKMT zgodności potwierdzający spełnienie przez pojazd silnikowy odpowiednich warunków technicznych i wymogów bezpieczeństwa dla pojazdu EURO III, EURO IV, lub EUROV, potwierdzający spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów w zakresie emisji spalin oraz poziomu hałasu zewnętrznego (wymagana forma: oryginał lub kopia potwierdzona przez organ wydający odpis lub upoważnionego pracownika Organu za okazaniem oryginału lub notariusza),
 • certyfikat EKMT zgodności potwierdzający spełnienie przez przyczepę odpowiednich wymogów technicznych i bezpieczeństwa (wymagana forma: oryginał lub kopia potwierdzona : przez organ wydający odpis lub upoważnionego pracownika Organu za okazaniem oryginału lub notariusza).

POJAZD (naczepa/przyczepa) starszy niż rok:

 • druk: wykaz taboru ( link do formularza (121.5 KB)),
 • kserokopia dowodu rejestracyjnego,
 • pisemne oświadczenie właściciela lub użytkownika pojazdu potwierdzające wyposażenie pojazdu w zalegalizowany przyrząd kontrolny (tachograf) ( link do formularza (29 KB)),
 • certyfikat EKMT zgodności potwierdzający spełnienie przez pojazd silnikowy odpowiednich warunków technicznych i wymogów bezpieczeństwa dla pojazdu EURO III, EURO IV, lub EUROV, potwierdzający spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów w zakresie emisji spalin oraz poziomu hałasu zewnętrznego (wymagana forma: oryginał lub kopia potwierdzona : przez organ wydający odpis lub upoważnionego pracownika Organu za okazaniem oryginału lub notariusza),
 • certyfikat EKMT zgodności potwierdzający spełnienie przez przyczepę odpowiednich wymogów technicznych i bezpieczeństwa (wymagana forma: oryginał lub kopia potwierdzona : przez organ wydający odpis lub upoważnionego pracownika Organu za okazaniem oryginału lub notariusza),
 • wydruk wyniku pomiaru wartości współczynnika pochłaniania światła dla pojazdu, dokonanego przez stację kontroli pojazdów,
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, przeprowadzonego przed dniem przedłożenia dokumentu.

Wniosek o WZNOWIENIE certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd lub przyczepę/naczepę odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu

POJAZD/NACZEPA (PRZYCZEPA):

 • druk: wykaz taboru ( link do formularza (121.5 KB)),
 • kserokopia dowodu rejestracyjnego,
 • pisemne oświadczenie właściciela lub użytkownika pojazdu potwierdzające wyposażenie pojazdu w zalegalizowany przyrząd kontrolny (tachograf) ( link do formularza (29 KB)) (nie dotyczy naczepy/przyczepy),
 • wydruk wyniku pomiaru wartości współczynnika pochłaniania światła dla pojazdu, dokonanego przez stację kontroli pojazdów (nie dotyczy naczepy/przyczepy),
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, przeprowadzonego przed dniem przedłożenia dokumentu.
 • kserokopia dotychczas wydanego certyfikatu.

Wniosek o ZMIANĘ certyfikatu potwierdzającego spełnienie przez pojazd lub przyczepę/naczepę odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu:

 • druk: wykaz taboru ( link do formularza (121.5 KB))
 • kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu (dotyczy zmiany numeru rejestracyjnego),
 • certyfikat EKMT zgodności potwierdzający spełnienie przez pojazd silnikowy odpowiednich warunków technicznych i wymogów bezpieczeństwa dla pojazdu EURO III, EURO IV, lub EUROV, potwierdzający spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów w zakresie emisji spalin oraz poziomu hałasu zewnętrznego (wymagana forma: oryginał lub kopia potwierdzona : przez organ wydający odpis lub upoważnionego pracownika Organu za okazaniem oryginału lub notariusza)(dotyczy zmiany certyfikatu zgodności),
 • certyfikat EKMT zgodności potwierdzający spełnienie przez przyczepę odpowiednich wymogów technicznych i bezpieczeństwa (wymagana forma: oryginał lub kopia potwierdzona : przez organ wydający odpis lub upoważnionego pracownika Organu za okazaniem oryginału lub notariusza)(dotyczy zmiany certyfikatu zgodności),

Wniosek o WYDANIE WTÓRNIKA certyfikatu potwierdzającego spełnienie przez pojazd lub przyczepę/naczepę odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu:

Opłaty

Za wydanie certyfikatu potwierdzającego spełnienie odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu pobiera się następujące opłaty:

 • 250 zł - dla pojazdu samochodowego nie posiadającego certyfikatu,
 • 150 zł - dla pojazdu samochodowego w przypadku wznowienia certyfikatu,
 • 100 zł - dla przyczepy lub naczepy nie posiadającej certyfikatu,
 • 65 zł - dla przyczepy lub naczepy w przypadku wznowienia certyfikatu.
 • Za wydanie wtórnika / zmianę certyfikatu pobiera się opłaty w wysokości 30 zł

Wpłaty należy dokonać na konto.
Nr rachunku – NBP 19 1010 1371 0020 8813 9120 0000
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
Ul. Łagiewnicka 54/56
91-463 Łódź
W tytule przelewu należy bezwzględnie podać numer NIP.

Opłata skarbowa: zwolniono z opłaty skarbowej - art. 3 ustawy o opłacie skarbowej.


Termin załatwienia sprawy
3 dni


Miejsce załatwienia sprawy
Siedziba Organu


Tryb odwoławczy
Brak


Opłata za odwołanie
Brak


Uwagi

 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku z przeprowadzonego badania technicznego pojazdu nie jest wymagane w przypadku przedstawienia oryginału dowodu rejestracyjnego z ważnymi badaniami technicznymi,
 • opłaty za certyfikaty należy uiścić przed ich odbiorem,
 • certyfikaty B potwierdzające spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa (dokument wydany przez BOTM-koloru zielonego) dla pojazdów EURO 3 i EURO 4 pozostają ważne bezterminowo,
 • certyfikaty B potwierdzające spełnienie przez przyczepę lub naczepę odpowiednich wymogów bezpieczeństwa (dokument wydany przez BOTM- koloru żółtego) dla naczepy lub przyczepy pozostają ważne bezterminowo.

 

Akty prawne są dostępne na stronie internetowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej http://isap.sejm.gov.pl/

Informację wprowadził(a): Rafał Kuśmierski (2012-07-04)
Informację zmodyfikował(a): (2017-07-07)